+855 92 92 1000

647 ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញ

Lucky Property Services (LPS) undefined

Lucky Property Services (LPS)

Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 8
អចលនទ្រព្យ: 4466
DaBest Properties Cambodia Co., Ltd undefined

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

ភ្នាក់ងារ: 2
អចលនទ្រព្យ: 4001
SEAPS: South East Asia Property Services undefinedhttps://images.realestate.com.kh/awards/realestate-agency-oftheyear-corporate-2018-120x60.png

SEAPS: South East Asia Property Services

ភ្នាក់ងារ: 10
អចលនទ្រព្យ: 1738
A1 Cambodia undefined

A1 Cambodia

#0270, Wat Domak Village, Siem Reap, Siem Reap

ភ្នាក់ងារ: 1
អចលនទ្រព្យ: 1651
KAT Appraisal undefined

KAT Appraisal

Sangkat Nirouth, Khan chbar Ampov, Phnom Penh, Chbar Ampov, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 3
អចលនទ្រព្យ: 1543
Basac Realty undefined

Basac Realty

Phsar Daeum Thkov, Chamkarmon, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 11
អចលនទ្រព្យ: 1527
The Urban Realty undefined

The Urban Realty

ភ្នាក់ងារ: 0
អចលនទ្រព្យ: 1507
IPS Cambodia undefined

IPS Cambodia

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 2
អចលនទ្រព្យ: 1470
A1 Real Estate Cambodia undefined

A1 Real Estate Cambodia

Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap

ភ្នាក់ងារ: 1
អចលនទ្រព្យ: 1440
Century 21 Imperial Realty undefined

Century 21 Imperial Realty

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 27
អចលនទ្រព្យ: 1280
Rentex Property Services undefined

Rentex Property Services

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 3
អចលនទ្រព្យ: 1144
Key Real Estate Cambodia undefinedhttps://images.realestate.com.kh/awards/local-valuation-agency-oftheyear-2018-120x60.png

Key Real Estate Cambodia

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

ភ្នាក់ងារ: 34
អចលនទ្រព្យ: 1128