មគ្គុទេសណែនាំសំរាប់អ្នកវិនិយោគទុន

ព្រះបរមរាជវាំងនៅកម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំ

Realestate.com.kh is Cambodia’s leading real estate portal and the foremost source of Cambodian real estate market information and news. The Realestate.com.kh Cambodia Investment Guide contains the most up to date information related to the Kingdom’s real estate market and is the most comprehensive guide for current and prospective real estate investors.

This guide brings new and existing investors an overview of all aspects of the country’s real estate market, including macroeconomic data, industry trends, legal frameworks for investment and specifc regional information.

The guide is backed up by Realestate.com.kh’s own analytical data, survey data, trusted third party research reports and the experiences of industry leaders, in order to provide greater depth and clarity.

Realestate.com.kh, however, is aware of the limitations of market data collection in Cambodia and encourages readers of this guide to consider these limitations before using this report to directly inform investment decisions.

ទំនាក់ទំនង:

ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុន Realestate.com.kh ឬដើម្បីទទួលបាននូវរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបន្ថែម, សូមទស្សនា www.realestate.com.kh ។ ព័ត៌មានអាចរកបាននៅ www.realestate.com.kh/news ។ ក្រុមហ៊ុន Realestate.com.kh ក៏ផលិតទស្សនាវដ្តីប្រចាំត្រីមាសដែលអាចទាញយកនៅ www.realestate.com.kh/magazine/ ។ ការស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារចុងក្រោយបង្អស់អាចទាញយកនៅ www.realestate.com.kh/survey-reports/ ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុតនិងគម្រោងនាំមុខគេនៅកម្ពុជា មាននៅលើមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកវិនិយោគផ្ទាល់នៅ www.cambodiainvestorguide.com

ការបដិសេធ ឫ មិនព្រមទទួល:

This is meant as a general guide to real estate investment in Cambodia and should not be considered a defnitive resource. Information contained in this guide, including trends, analysis and legal advice, has been obtained from sources believed to be reliable. While Realestate.com.kh does not doubt the information’s accuracy, Realestate.com.kh does not warrant the information to be correct and makes no guarantee regarding the accuracy of this guide. It is the reader’s sole responsibility to confrm its accuracy and completeness through independent professional advice and due diligence. All rights to this material are reserved by Realestate.com.kh; and no parts of this document may be reproduced by a third party without the prior written permission of Realestate.com.kh (which exists under the trading name of Online Real Estate Co., Ltd.).

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. ការកំណត់ប្រវត្តិភ្នាក់ងារ.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។