+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
Angkor Grace Residence & Wellness Resort
ជួលត្រឡប់បាន: 7.5% មួយឆ្នាំសម្រាប់ 10 ឆ្នាំ
តម្លៃលក់ចាប់ពី
$178,000
តម្លៃជួលចាប់ពី
សួរអំពីតម្លៃ
ក្នុងមួយខែ
Komai , ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Angkor Hearta Development., Co Ltd
B. 1F LIVINGROOM-V2.jpg at យូនីតប្រភេទ Jaya  1A ២បន្ទប់គេង
យូនីតប្រភេទ Jaya 1A ២បន្ទប់គេង
$178,000
សួរអំពីតម្លៃ
LIVINGROOM-V2.png at យូនីតប្រភេទ Jaya A ២បន្ទប់គេង
យូនីតប្រភេទ Jaya A ២បន្ទប់គេង
$208,000
សួរអំពីតម្លៃ
B. 2F master bedroom-V1.jpg at យូនីតប្រភេទ Jaya  2A ២បន្ទប់គេង ជាមួយដំបូងឯកជន
យូនីតប្រភេទ Jaya 2A ២បន្ទប់គេង ជាមួយដំបូងឯកជន
$228,000
សួរអំពីតម្លៃ
ដឹ ស្កាយ ផាក
ជួលត្រឡប់បាន: 6.0% មួយឆ្នាំសម្រាប់ 2 ឆ្នាំ
តម្លៃលក់ចាប់ពី
$77,000
តម្លៃជួលចាប់ពី
សួរអំពីតម្លៃ
ក្នុងមួយខែ
Road Ring, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
Pointer Property
Sky Park Condo : យូនីត  មានបន្ទប់គេងមួយ សម្រាប់លក់
Sky Park Condo : យូនីត មានបន្ទប់គេងមួយ សម្រាប់លក់
$77,000
$1,064/ម៉ែតការ៉េ
Sky Park Condo : យូនីត បន្ទប់គេងមួយ សម្រាប់លក់ នៅខុនដូ Sky Park
Sky Park Condo : យូនីត បន្ទប់គេងមួយ សម្រាប់លក់ នៅខុនដូ Sky Park
$78,500
$1,070/ម៉ែតការ៉េ
Sky Park Condo : យូនីត មានបន្ទប់គេងពីរ សម្រាប់លក់ នៅខុនដូ Sky Park
Sky Park Condo : យូនីត មានបន្ទប់គេងពីរ សម្រាប់លក់ នៅខុនដូ Sky Park
$121,000
$1,236/ម៉ែតការ៉េ