កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

វីឡា សំរាប់លក់ ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 87 វីឡា សម្រាប់ Sale in Siem Reap, Siem Reap

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: 3 Bedroom Villa for Sale in Siem Reap- Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/Villa for Sale in Siem Reap

វីឡា  
$450,000 $530/m2
4 4 5
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $450,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/Villa for Sale in Siem Reap

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/Villa for Sale in Siem Reap

វីឡា  
$450,000 $562/m2
6 6 3 800m2
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $450,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/Villa for Sale in Siem Reap

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/House for Sale in Siem Reap-Svay Dangkum

វីឡា  
$750,000 $455/m2
3 4 1 1898m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $750,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 91 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/House for Sale in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: Villa for Sale in Siem Reap- Wat Svay/វីឡាលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-វត្តស្វាយ

វីឡា  
$535,000 $334/m2
5 6
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $535,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Villa for Sale in Siem Reap- Wat Svay/វីឡាលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-វត្តស្វាយ

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- សាលាកំរើក/House for Sale in Siem Reap- Sala Kamreuk

វីឡា  
$400,000 $286/m2
5 7 487m2
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $400,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- សាលាកំរើក/House for Sale in Siem Reap- Sala Kamreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/House for Sale in Siem Reap- Sala Kmareuk

វីឡា  
$200,000 $680/m2
4 5 1
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ផ្ទះ សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $200,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-សាលាកំរើក/House for Sale in Siem Reap- Sala Kmareuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

វីឡា  
$220,000 $952/m2
3 4 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $220,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

វីឡា  
$220,000 $952/m2
3 4 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $220,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

វីឡា  
$220,000 $952/m2
3 4 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
វីឡា សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $220,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: វីឡាលក់​ ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Villa for Sale in Siem Reap

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី