រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន ជួល in Sihanoukville

បានរកឃើញ 74 អាផាតមេន in Sihanoukville

Call Agent - 30 Bedroom Building For Rent -suitable for Hotel

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Mr. Dennis
093495194

Contact Agent - 30 Bedroom Building For Rent -suitable for Hotel

Call Agent - Whole Apartment for Rent

O muy, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

leng sao
012871111

Contact Agent - Whole Apartment for Rent

Call Agent - Sihanoukville Apartment for rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Property
070 286 888

Contact Agent - Sihanoukville Apartment for rent

Call Agent - LV AREA HOSTEL ROOM FOR RENT

Contact Agent - LV AREA HOSTEL ROOM FOR RENT

Call Agent - SIHANOUK VILLE APARTMENT FOR RENT

Contact Agent - SIHANOUK VILLE APARTMENT FOR RENT

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - APARTMENT BUILDING FOR RENT

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - APARTMENT BUILDING FOR RENT

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 20 ROOM APARTMENT BUILDING FOR RENT

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 20 ROOM APARTMENT BUILDING FOR RENT

Call Agent - HOUSING FOR STAFF - VICTORYY HILL

Contact Agent - HOUSING FOR STAFF - VICTORYY HILL

Call Agent - Apartment FOR RENT Sihanoukville (READY TO MOVE IN)

Mittapheap O2 street, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Contact Agent - Apartment FOR RENT Sihanoukville (READY TO MOVE IN)

Call Agent - 18 Room for Rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Ly Rothana
093916619

Contact Agent - 18 Room for Rent

Multi property enquiry