រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in 7 Makara

Call Agent - APARTMENT - FOR SALE - 7 MAKARA

#34Z Street 128, Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Sreychan KHY
+855-23214322

Contact Agent - APARTMENT - FOR SALE - 7 MAKARA

Call Agent - គម្រោង The Peninsula Private Residences

Contact Agent - គម្រោង The Peninsula Private Residences

Call Agent - អអាយ ស្វីត រ៉េស៊ីដង់៖ ខុនដូល្អបំផុតប្រចាំខណ្ឌដង្កោ

Contact Agent - អអាយ ស្វីត រ៉េស៊ីដង់៖ ខុនដូល្អបំផុតប្រចាំខណ្ឌដង្កោ

Call Agent - គម្រោងលំនៅដ្ឋាន UNO26 Residences “លំនៅដ្ឋានដ៏លេចធ្លោនៅកម្ពុជា”

Contact Agent - គម្រោងលំនៅដ្ឋាន UNO26 Residences “លំនៅដ្ឋានដ៏លេចធ្លោនៅកម្ពុជា”

Call Agent - URGENT SALE - 2.5 BED - 7 MAKARA

Contact Agent - URGENT SALE - 2.5 BED - 7 MAKARA

Call Agent

BKK 1, 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Realestate.com.kh PROJECTS MANAGER
+855-93286468

Contact Agent

Contact Agent

Call Agent - The Serviced Apatment for rent in Beong Prolit area

Contact Agent - The Serviced Apatment for rent in Beong Prolit area

Call Agent - Rustic second floor apartment for sale Prampi Makara $65,000

Contact Agent - Rustic second floor apartment for sale Prampi Makara $65,000

Call Agent - Bright and Spacious 2 Bedroom Apartment on Kampuchea Kroam

Contact Agent - Bright and Spacious 2 Bedroom Apartment on Kampuchea Kroam

Multi property enquiry