រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Bkk 1

Call Agent - Luxurious Two Bedroom Penthouse Apartment for Sale in BKK1 - Phnom Penh

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - Luxurious Two Bedroom Penthouse Apartment for Sale in BKK1 - Phnom Penh

Call Agent - Cozy 2-Bedroom Serviced Apartment in Central BKK 1 Location

Contact Agent - Cozy 2-Bedroom Serviced Apartment in Central BKK 1 Location

Call Agent - Spacious Modern Penthouse Apartment in Exclusive BKK 1

Contact Agent - Spacious Modern Penthouse Apartment in Exclusive BKK 1

Call Agent - 3 Bedroom Penthouse For Sale - BKK1, Phnom Penh

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 3 Bedroom Penthouse For Sale - BKK1, Phnom Penh

Contact Agent - sale

Call Agent - LARGE RENOVATED APARTMENT SIHANOUK BLVD

Contact Agent - LARGE RENOVATED APARTMENT SIHANOUK BLVD

Call Agent - CHARMING LOCATION NEAR MAIN STREET ! BET VIEW !

Contact Agent - CHARMING LOCATION NEAR MAIN STREET ! BET VIEW !

Call Agent - New office building for sale BKK 1 $6.5 million (neg)

Contact Agent - New office building for sale BKK 1 $6.5 million (neg)

Call Agent - អាផាតមេន​មាន2 បន្ទប់សំរាប់លក់នៅចំការមន

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - អាផាតមេន​មាន2 បន្ទប់សំរាប់លក់នៅចំការមន

Call Agent - 1 BR apartment for sale BKK 1 $140000

Contact Agent - 1 BR apartment for sale BKK 1 $140000

Multi property enquiry