រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

Land/Development សំរាប់ជួល in Sihanoukville

បានរកឃើញ 131 ដី សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

ដីសម្រាប់ជួល

ដី  
$14,000
10000m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ដីសម្រាប់ជួល ទីតាំង: សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្បែរផ្លូវ ឯ.ឧ ម៉ុង ឫទ្ធី និងធនាគារជាតិ ទំហំដ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ខុំ ចន្ថាត
+855 12 943 994

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

ដីសម្រាប់ជួល

ដី  
$15,000
10000m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ដីសម្រាប់ជួល ទីតាំង: សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្បែរផ្លូវ ឯ.ឧ ម៉ុង ឫទ្ធី និងធនាគារជាតិ ទំហំដ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ខុំ ចន្ថាត
+855 12 943 994

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$4,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$1,200
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$800
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$4,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$900
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

西港双狮土地出租

ដី  
$50,000 $38/m2
សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville ជាមួយ ....
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 西港双狮土地出租

សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ


070230711

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 西港双狮土地出租

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Land for Sale in Siem Reap - Svay Dangkum

ដី  
$230,000
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Land for Sale in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្វាយដង្គំ/Land for Sale in Siem Reap - Svay Dangkum

Land for Rent Nearby Olympics Market

ដី  
$4,100
510m2
ទួលស្វាយព្រៃ១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Toul Svay Prey 1, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent Nearby Olympics Market

ទួលស្វាយព្រៃ១, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ប្រាជ្ញ ច័ន្ទឧត្តម
+855 12 236 658

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent Nearby Olympics Market

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: