រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Sihanoukville

Call Agent - LAND AT GOLDEN LION FOR RENT.

Contact Agent - LAND AT GOLDEN LION FOR RENT.

Call Agent - SPACIOUS LAND AT KLAND LER FOR RENT

Contact Agent - SPACIOUS LAND AT KLAND LER FOR RENT

Call Agent - LAND FOR RENT IN SIHANOUKVILLE

Contact Agent - LAND FOR RENT IN SIHANOUKVILLE

Call Agent - BEACH FRONT LAND FOR RENT

Contact Agent - BEACH FRONT LAND FOR RENT

Call Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Gem
+85512991070

Contact Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON

Call Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Gem
+85512991070

Contact Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON

Call Agent - Close Proximity To Other Casinos, Hotels and the Beach (Rent Only)

Santepheap Street, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Alvin Ng
015577883

Contact Agent - Close Proximity To Other Casinos, Hotels and the Beach (Rent Only)

Call Agent - Land for Rent

Contact Agent - Land for Rent

Call Agent - Koh Rong Land For Rent

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - Koh Rong Land For Rent

Call Agent - LAND FOR RENT

Ekareach Street, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Nan Seng Real Estate
092258526

Contact Agent - LAND FOR RENT

Multi property enquiry