រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 1

Contact Agent

Call Agent - REASONABLE PRICED LAND - BKK1 - AVAILABLE FOR LEASE

Contact Agent - REASONABLE PRICED LAND - BKK1 - AVAILABLE FOR LEASE

Call Agent - Land for rent In BKK1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - Land for rent In BKK1

Call Agent - Land for Rent in Boeng Keng kong1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for Rent in Boeng Keng kong1

Call Agent - Land For Rent in Chamkarmon

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - Land For Rent in Chamkarmon

Multi property enquiry