រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

Land/Development សំរាប់ជួល in 1

បានរកឃើញ 288 ដី សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

ដីសម្រាប់ជួល

ដី  
$15,000
10000m2
Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
ដីសម្រាប់ជួល ទីតាំង: សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្បែរផ្លូវ ឯ.ឧ ម៉ុង ឫទ្ធី និងធនាគារជាតិ ទំហំដ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

ខុំ ចន្ថាត
+855 12 943 994

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

ដីសម្រាប់ជួល

ដី  
$14,000
10000m2
Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
ដីសម្រាប់ជួល ទីតាំង: សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្បែរផ្លូវ ឯ.ឧ ម៉ុង ឫទ្ធី និងធនាគារជាតិ ទំហំដ...
បានចុះបញ្ជី: 22 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

ខុំ ចន្ថាត
+855 12 943 994

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដីសម្រាប់ជួល

ដី  
$1
1500m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Leheng TENG
+855-886011776

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ដី ជួល​​ បន្ទាន់

ដី  
$100,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី ជួល​​ បន្ទាន់

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី ជួល​​ បន្ទាន់

ដី ជួល​​ បន្ទាន់

ដី  
$100,000
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $100,000. ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ដី ជួល​​ បន្ទាន់

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - ដី ជួល​​ បន្ទាន់

land for rent

ដី  
$1
43143m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - land for rent

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Leheng TENG
+855-886011776

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - land for rent

land for rent

ដី  
$1
1500m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - land for rent

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Leheng TENG
+855-886011776

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - land for rent

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$1,200
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$4,000
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

Land for Rent in North of Toul Kork

ដី  
$1,200
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Land for Rent in North of Toul Kork

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: