រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 3

Call Agent - A potential plot of land for sale in Commercial zone BKK 3

Contact Agent - A potential plot of land for sale in Commercial zone BKK 3

Call Agent - ដីសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

Contact Agent - ដីសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

Multi property enquiry