ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Siem Reap

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 119 ដី for Sale in Siem Reap

Call Agent - ដីសំរាប់លក់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប លេខកូដ: LFS-175 តំម្លៃ 300$ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sarath Sok
+855 17 26 79 79 / 015 80 80 22

Contact Agent - ដីសំរាប់លក់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប លេខកូដ: LFS-175 តំម្លៃ 300$ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - 8.3 Hectare Resort for Sale

Contact Agent - 8.3 Hectare Resort for Sale

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - ដីលក់ 5$ ប៉ុន្នោះ ក្នុងមួយម៉ែតការេ

Khnar Pou, Sout Nikom, Siem Reap

KE Sophea
+85593400951

Contact Agent - ដីលក់ 5$ ប៉ុន្នោះ ក្នុងមួយម៉ែតការេ

Khnar Pou, Sout Nikom, Siem Reap

Call Agent - ដីសំរាប់លក់ នៅក្រវ៉ាតក្រុងស្វាយដង្គុំ

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Sarath Sok
+855 17 26 79 79 / 015 80 80 22

Contact Agent - ដីសំរាប់លក់ នៅក្រវ៉ាតក្រុងស្វាយដង្គុំ

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - Land for Sale in Siem Reap

Srangae, Siem Reap, Siem Reap

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

Contact Agent - Land for Sale in Siem Reap

Srangae, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - ដី761ម សម្រាប់លក់ $230/ម៉ែត្រការ៉េ ទីតាំង ភូមិ កសិកម្ម សង្កាត់ ស្រងែរ ក្រុងសៀមរាប

Srangae, Siem Reap, Siem Reap

Sarath Sok
+855 17 26 79 79 / 015 80 80 22

Contact Agent - ដី761ម សម្រាប់លក់ $230/ម៉ែត្រការ៉េ ទីតាំង ភូមិ កសិកម្ម សង្កាត់ ស្រងែរ ក្រុងសៀមរាប

Srangae, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - ដី 4777 ការ៉េ សម្រាប់លក់ $140/ម៉ែត្រការ៉េ ទីតាំង ភូមិ សាលាកំរើក

Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap

Sarath Sok
+855 17 26 79 79 / 015 80 80 22

Contact Agent - ដី 4777 ការ៉េ សម្រាប់លក់ $140/ម៉ែត្រការ៉េ ទីតាំង ភូមិ សាលាកំរើក

Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - Land for Sale in Siem Reap

Sangkat Sambuor, Siem Reap, Siem Reap

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

Contact Agent - Land for Sale in Siem Reap

Sangkat Sambuor, Siem Reap, Siem Reap

Call Agent - Land for Sale in Siem Reap

Khnar Pou, Sout Nikom, Siem Reap

1st Siem Reap Properties
+855 (0)78 904 408

Contact Agent - Land for Sale in Siem Reap

Khnar Pou, Sout Nikom, Siem Reap

Call Agent - Land 3554m2 Along The Ways To Tonle Sap Lake For Sale

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sarath Sok
+855 17 26 79 79 / 015 80 80 22

Contact Agent - Land 3554m2 Along The Ways To Tonle Sap Lake For Sale

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Multi property enquiry