រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 1

Call Agent - Land for sale in BBK1 area

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Meanchey
093559998

Contact Agent - Land for sale in BBK1 area

Call Agent - Good Price land for sale in BKK1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Good Price land for sale in BKK1

Call Agent - Good Land For Sale In Beong Keng Kang 1 | $6,400/Sqm

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Prime One Real Estate
(+855)89 989 797

Contact Agent - Good Land For Sale In Beong Keng Kang 1 | $6,400/Sqm

Call Agent - Land for Sales

Contact Agent - Land for Sales

Call Agent - Land for Sale at BKK 1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Prime One Real Estate
(+855)89 989 797

Contact Agent - Land for Sale at BKK 1

Call Agent - Land for Sale in Chamkamon

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - Land for Sale in Chamkamon

Multi property enquiry