រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 1

Call Agent - Valuable Land for sale in BKK1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Valuable Land for sale in BKK1

Call Agent - Land for Sale in Chamkamon

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Cheam Somnang (Lucky)
+855 12 623 398

Contact Agent - Land for Sale in Chamkamon

Multi property enquiry