រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 2

Call Agent - Flat for Sale in Beung Keng Kang 2

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Flat for Sale in Beung Keng Kang 2

Call Agent - LAND FOR SALE

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Mr. Tep Chankavy
+855 77 909 216

Contact Agent - LAND FOR SALE

Call Agent - Land for sale

St. 143 corner 304 St. 143 corner 304, BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

មករា កេង
070431143

Contact Agent - Land for sale

Call Agent - Potential land for sale in developing area, Boeung Keng Kang II

Contact Agent - Potential land for sale in developing area, Boeung Keng Kang II

Call Agent - Potential land for sale in the center of BkkII

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Pich (KHMER HOME Realty)
015 313 999

Contact Agent - Potential land for sale in the center of BkkII

Call Agent - ដីសំរាប់លក់នៅខណ្ឌទួលគោក

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

Contact Agent - ដីសំរាប់លក់នៅខណ្ឌទួលគោក

Multi property enquiry