កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

គម្រោងថ្មីៗ ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 9 គម្រោងថ្មីៗ in Toul Kork, Phnom Penh

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ The Gateway

110 Russian Federation Blvd., ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

TACC(C.R) Ltd
+855969000303

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

គម្រោង The Parkway

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 4 50 ទៅ 340 m2 2020
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 50 ទៅ 340 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 589054
ខុនដូ
$100,645 $1,980/m2
1 1 50m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 588924
ខុនដូ
$129,453 $1,980/m2
2 1 65m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 589014
ខុនដូ
$156,757 $1,980/m2
2 1 79m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោ ង The Parkway

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Parkway Investment Co.,Ltd
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Time Square 3

តម្លៃលក់ចាប់ពី $48,600
Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh
បន្ទប់សរុប: 280 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 3 36 ទៅ 75 m2 25
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 36 ទៅ 75 m2 ជាន់: 25
Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1137714
ខុនដូ
$48,600
1 1 36m2 6
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1137664
ខុនដូ
$54,000
1 1 53m2 6
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1137724
ខុនដូ
$67,500
2 1 50m2 6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងខុនដូ Time Square 3

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Time Square 3
+855969000122

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

MingHour Condominium

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 3 30 ទៅ 60 m2 19 2020
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 30 ទៅ 60 m2 ជាន់: 19
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Salang3 ID 1126724
ខុនដូ
POA
1 1 30m2 W/N
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Salang3 ID 1126734
ខុនដូ
POA
1 1 42m2 S
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Salang3 ID 1126744
ខុនដូ
POA
2 1 42m2 S

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងមិង ហួរ ខុនដូមីនៀម (MingHour Condominium)

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

MingHour Condominium
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Toul Kork Lane

តម្លៃលក់ចាប់ពី $68,540
289 Samdach Penn Nouth St., បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 70 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 34 ទៅ 46 m2 2020
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 34 ទៅ 46 m2
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
289 Samdach Penn Nouth St., បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1122414
ខុនដូ
$101,588 $2,980/m2
1 1 34m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1122464
ខុនដូ
$102,690 $2,980/m2
1 1 34m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1122484
ខុនដូ
$133,265 $2,980/m2
2 1 44m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Toul Kork Lane

289 Samdach Penn Nouth St., បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Toul Kork Lane
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nobel International Center

តម្លៃលក់ចាប់ពី $150,333
528 street, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 1052 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 1 54 ទៅ 64 m2 48 2020
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 1 ទំហំផ្ទៃជាន់ 54 ទៅ 64 m2 ជាន់: 48
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
528 street, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1109644
ខុនដូ
$150,333 $2,764/m2
1 1 54m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1109664
ខុនដូ
$152,517 $2,764/m2
1 1 55m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1109624
ខុនដូ
$179,467 $2,764/m2
1 1 64m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nobel International Center

528 street, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Phnom Penh T2Z Real Estate Co., Ltd.
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Royal Platinum Condominium

តម្លៃលក់ចាប់ពី $120,000
St. 337 and St. 566, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 851 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 3 39 ទៅ 276 m2 28
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 39 ទៅ 276 m2 ជាន់: 28
St. 337 and St. 566, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1084874
ខុនដូ
$1
1 1 39m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1084884
ខុនដូ
$1
1 1 54m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 13 ID 1084914
ខុនដូ
$1
2 2 90m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - រ៉ូយ៉ាល់ ផ្លាទីនឹម

St. 337 and St. 566, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Royal Platinum Condominium
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

TK Star International

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 910 ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 1 31 ទៅ 46 m2 34 2021
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 1 ទំហំផ្ទៃជាន់ 31 ទៅ 46 m2 ជាន់: 34
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2021
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Tuek L'ak 13 ID 1045604
ខុនដូ
POA
1 1 40m2 52m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Tuek L'ak 13 ID 1045614
ខុនដូ
POA
1 1 40m2 52m2
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Tuek L'ak 13 ID 1045714
ខុនដូ
POA
1 1 46m2 60m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - TK Star International

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

TK Star Sales Agent
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Royal Park Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $33,800
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
1 ទៅ 2 28 ទៅ 62 m2 27 2020
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 28 ទៅ 62 m2 ជាន់: 27
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2020
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1077164
ខុនដូ
POA
1 1 1 49m2 N
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1077174
ខុនដូ
POA
1 1 1 36m2 N
residential Condo1 for sale2 ក្នុង Boeung Kak 23 ID 1077184
ខុនដូ
POA
1 1 1 34m2 N

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Royal Park Condo

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Royal Park Condo
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។