429 អចលនទ្រព្យ

residential , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$2,300,000
residential , ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$82,900
residential , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$153,405
residential , ទួលគោក, ភ្នំពេញ
$225,000
residential , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$320,000
commercial , ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
$800
commercial , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$14
commercial , សែនសុខ, ភ្នំពេញ
$3,500
commercial , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$30,000
commercial , ចំការមន, ភ្នំពេញ
$14
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

39 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

21 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

16 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

32 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

10 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

36 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

21 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

27 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

23 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

20 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

87 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

13 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ទាក់ទង

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

22 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

9 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

13 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ

ទាក់ទង

អំពី CBRE

Advantage Property Services Co., Ltd. are real estate agents based in Phnom Penh, Cambodia. Advantage is an affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE: CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles and the world’s largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2015 revenue). The company has more than 70,000 employees (excluding affiliates) and serves real estate owners, investors, and occupiers through more than 400 offices (excluding affiliates) worldwide.

Internationally, CBRE offers strategic advice and execution for property sales and leasing; corporate services; property, facilities and project management; mortgage banking; appraisal and valuation; development services; investment management; and research and consulting.

CBRE Real Estate Agent Services Cambodia:

CBRE Cambodia hired its first real estate agent in 2007, when Phnom Penh’s nascent real estate market was just beginning to take flight. In the years since, CBRE has developed a diverse line of real estate agency services, such as its popular home– and office-finding services. The company’s online database offers a curated selection of houses for rent phnom penh and apartments in Phnom Penh as well as a diverse selection of commercial office space for lease, including commercial villas and warehouses and factories.

CBRE Cambodia Professional Services:

Property Investment:

CBRE is the largest investment property agent in the world. We are able to draw on 20 years of local experience, property research and contacts in Cambodia, and the network of CBRE offices in 52 countries worldwide. Our global perspective benefits a wide range of clients from private local investors to major overseas institutions.

Property Valuation & Advisory:

When you require timely and accurate appraisals and valuation reports on Cambodian property, you need a dependable and responsive service. CBRE’s qualified valuers are certified by the Royal Institution of Chartered Surveyors and have extensive experience in providing valuation services for all types of real estate throughout Asia. Valuation services are provided by calling upon specialist knowledge from our Thailand, Vietnam, Hong Kong and Singapore offices.

Research & Consulting:

CBRE Cambodia Research & Consulting provides information and analysis of economic, capital and real estate sector conditions and trends. The Company’s own extensive database, market knowledge and expertise provide the most reliable, updated and comprehensive assessments of the Cambodian property market available.

Property Consultancy:

We are offering an new office finding service for tenants in Phnom Penh. Although Cambodia is a business-friendly country, international companies wishing to establish a new office in Phnom Penh can find the experience daunting and time-consuming. CBRE Cambodia can ease the process.

Property Management:

The Property Management team provides a wide range of services to owners, occupiers and investors for all types of property in Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep and other major resorts in Cambodia.

Get in touch with CBRE Cambodia today for free consultation.

Cambodia Real Estate Awards 2018

CBRE Cambodia has been awarded as the best property management agency, Commercial Agency and People's Choice Award of the year.

Our judges believe that CBRE Cambodia have displayed excellent services to guests and commercial tenants, as well as outstanding research of the market both locally and globally. Their track record with commercial buildings is outstanding, and for these reasons CBRE Cambodia are our 2018 Commercial Agency of the Year.

CBRE Cambodia have provided property management to Prince Phnom Penh Tower since 2011. Serving for two owners during its management, CBRE Cambodia have maintained impressive occupancy levels and tenant loyalty in a highly competitive market. For these reasons, our judges have named CBRE Cambodia - Prince Phnom Penh Tower - the 2018 Property Management Company of the Year.

ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមហ៊ុន Realestate.com.kh ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានសម្រេចផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia​ នូវ

ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ (សហគ្រាស)
ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្នើមប្រចាំតំបន់

ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំ

ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ

ពានរង្វាន់អ្នកគ្រប់គ្រងឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងការទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។

អ្នកកាត់សេចក្តីនៃកម្មវិធីពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia បានបង្ហាញពី ឧត្តមភាព វិជ្ជាជីវៈ និងបំណងប្រាថ្នាពិតប្រាកដក្នុងការលើក កម្ពស់វិស័យអចលនទ្រព្យ នៅកម្ពុជាឱ្យមានស្តង់ដារពិភពលោក។

សូមអបអរសាទរដល់ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia!

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: