អាផាតមេន ជួល in Sen Sok

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 65 អាផាតមេន in Sen Sok

Call Agent - Stylish and Modern 1-Bedroom Apartment in Up-and-coming Residential Hotspot

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Pichkhema Dara
+855 (0) 23 966 878

Contact Agent - Stylish and Modern 1-Bedroom Apartment in Up-and-coming Residential Hotspot

Call Agent - Very Big building for rent or sale on Main Street in Phnom Penh

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Very Big building for rent or sale on Main Street in Phnom Penh

Call Agent - TAMASA APRTMENT

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Tang Hour
+85512601472

Contact Agent - TAMASA APRTMENT

Call Agent - Classic & Western Designed Apartment

Contact Agent - Classic & Western Designed Apartment

Call Agent - Fully furnished 2 bedrooms for rent in Phnon Penh Thmei area

Contact Agent - Fully furnished 2 bedrooms for rent in Phnon Penh Thmei area

Call Agent - Sen Sok~ $1,250/Month ~ Three bedrooms, Apartment For Rent.

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Thyna BUN
099 655 881

Contact Agent - Sen Sok~ $1,250/Month ~ Three bedrooms, Apartment For Rent.

Call Agent - Nice Designed & Furnished Apartment

Contact Agent - Nice Designed & Furnished Apartment

Call Agent - Nice Designed & Furnished Apartment for Rent

Contact Agent - Nice Designed & Furnished Apartment for Rent

Call Agent - Classic & Western Designed Apartment for Rent

Contact Agent - Classic & Western Designed Apartment for Rent

Call Agent - Classic & Western Designed Penthouse Apartment

Contact Agent - Classic & Western Designed Penthouse Apartment

Multi property enquiry