រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន ជួល in Sen Sok

Call Agent - បន្ទប់ខុនដូសំរាប់ជួល

371 Sorla Street, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Sreyvat Sambo
015442671

Contact Agent - បន្ទប់ខុនដូសំរាប់ជួល

Call Agent - Stylish and Modern 1-Bedroom Apartment in Up-and-coming Residential Hotspot

Contact Agent - Stylish and Modern 1-Bedroom Apartment in Up-and-coming Residential Hotspot

Call Agent - apartment for rent

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Info855 Real Estate
086518918

Contact Agent - apartment for rent

Call Agent - Classic & Western Designed Penthouse 3-Br Apartment for Rent

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Classic & Western Designed Penthouse 3-Br Apartment for Rent

Call Agent - Brand New flat house for rent in Phnom Penh

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Hourn Sina
016960963
Shujun Lin
077731188

Contact Agent - Brand New flat house for rent in Phnom Penh

Call Agent - Office Space for Rent in Sen Sok

Contact Agent - Office Space for Rent in Sen Sok

Call Agent - TAMASA SERVICED APARTMENT FOR RENT

Contact Agent - TAMASA SERVICED APARTMENT FOR RENT

Call Agent - fully furnished studio Apartment

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Rentals Team
+855 15 831 110

Contact Agent - fully furnished studio Apartment

Call Agent - Unfurnished 11 BR villa for rent Sen Sok $3000

Contact Agent - Unfurnished 11 BR villa for rent Sen Sok $3000

Call Agent - 3 BR modern villa for rent Sen Sok $1200

Contact Agent - 3 BR modern villa for rent Sen Sok $1200

Multi property enquiry