+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ឃ្មួញ
អាផាតមិន
$800 per week
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 21 ម៉ោង មុនIPS Cambodia
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ឃ្មួញ
អាផាតមិន
$450 per week
ឃ្មួញ, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)