+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 19
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ស្រះចក
វីឡា
$6,300,000
ស្រះចក, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនRentex Property Services
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
វីឡា
$4,700
បឹងរាំង, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 8 ខែ មុនKAT Appraisal