+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 6
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ព្រែកព្នៅ
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$140,000
ព្រែកព្នៅ, ព្រែកព្នៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនអាល់ហ្វា អឹឡាយអិន
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ ព្រែកព្នៅ
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$140,000
ព្រែកព្នៅ, ព្រែកព្នៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនអាល់ហ្វា អឹឡាយអិន