+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 1
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ បន្ទាយដី
អាផាតមិន
$50,000
បន្ទាយដី, ពោធិ៍សាត់, ពោធិ៍សាត់
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ឆ្នាំ មុនTop4realty