ខុនដូ លក់ in Phnom Penh

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 31 ខុនដូ for Sale in Phnom Penh

Call Agent - គម្រោងខុនដូដំបូងបំផុតរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា

Bodaiju Residences, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh

Bodaiju Residences
+85561363161

Contact Agent - គម្រោងខុនដូដំបូងបំផុតរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជា

Bodaiju Residences, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Meridian International Holding Limited (MIH)
+85510897886

Contact Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Aura Thematic Apartment

Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh

Aura Thematic Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Aura Thematic Apartment

Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh

Call Agent - Friendship Apartment

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Friendship Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Friendship Apartment

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Call Agent - Seventh Heaven Apartment

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Seventh Heaven Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Seventh Heaven Apartment

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Call Agent - Orient Ritz Condo

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Orient Ritz Condo
+855 77 800917

Contact Agent - Orient Ritz Condo

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Call Agent - PRASATs Boutique Hotel Apartment

Contact Agent - PRASATs Boutique Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Red Hibiscus Hotel Apartment

Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh

Red Hibiscus Hotel Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Red Hibiscus Hotel Apartment

Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh

Call Agent - Le Cocon Boutique Hotel Apartment

Contact Agent - Le Cocon Boutique Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Multi property enquiry