រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ខុនដូ លក់ in Phnom Penh

Call Agent - TK Royal One Service Condominium

St. 110 Confederation De La Russie Blvd, Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh

TK Royal One Service Condominium
+85512838841

Contact Agent - TK Royal One Service Condominium

Skylar by Meridian

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Skylar - 40% Guarantee Rental Yield
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច...
ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 63m2
$288,823 $4500/m2

Call Agent - Brand New 1-Bedroom condo SKYLAR by Meridian - Nice Designed Condo For RENT in Tonle Bassac

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lay Sophanna
+ 855 (0)23 97 2014

Contact Agent - Brand New 1-Bedroom condo SKYLAR by Meridian - Nice Designed Condo For RENT in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
2 2
$275,000

Call Agent - ខុនដូសំរាប់លក់នៅទន្លេបាសាក់

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Judy Tan
012 802 330

Contact Agent - ខុនដូសំរាប់លក់នៅទន្លេបាសាក់

ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 48m2
$248,823 $4600/m2

Call Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lay Sophanna
+ 855 (0)23 97 2014

Contact Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

Call Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Meridian International Holding Limited (MIH)
+85510897886

Contact Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Call Agent - Aura Condominium

Boeung Raing , Daun Penh, Phnom Penh

Aura Condominium
077800917

Contact Agent - Aura Condominium

Call Agent - Silvertown Metropolitan

Contact Agent - Silvertown Metropolitan

Call Agent - Orient Ritz Condo

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Orient Ritz Condo
+855 77 800917

Contact Agent - Orient Ritz Condo

Call Agent - SunCity Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

SunCity Bassac
+85589775509

Contact Agent - SunCity Bassac

Call Agent - De Castle Royal

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

DE Castle Royal Condominium
077800917

Contact Agent - De Castle Royal

Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Habitat Condominium
គម្រោងខុនដូ Habitat គឺជាគម្រោងមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ខុនដូប្រណិតៗនៅក្នុង ទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ២១ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់។...
ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
3
$551,000

Call Agent - Residence 402: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 402: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
3
$542,000

Call Agent - Residence 302: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 302: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
2
$496,000

Call Agent - Residence 701: Stunning 2 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 701: Stunning 2 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Call Agent - 9 East Apartment

Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh

9 East Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - 9 East Apartment

Call Agent - PS Crystal Condominium

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

PS Crystal Condominium
+855 77 800917

Contact Agent - PS Crystal Condominium

Multi property enquiry