រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 2

Call Agent - ដីជួល ឬលក់ នៅលើផ្លូវ ៣៦០ បឹងកេងកង២

360 360, BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Leng Sem
+855 70 242 194

Contact Agent - ដីជួល ឬលក់ នៅលើផ្លូវ ៣៦០ បឹងកេងកង២

Call Agent - ប្រភេទ : ដីដីសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - ប្រភេទ : ដីដីសំរាប់ជួលនៅខណ្ឌចំការមន

Multi property enquiry