ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, ទីភ្នាក់ងារឬម្ចាស់គម្រាង

  • 1667 ភ្នាក់ងារ
  • 749 ទីភ្នាក់ងារ
  • 603 ម្ចាស់គម្រាង
  • បានរកឃើញ 1337 ការិយាល័យ

Knight Frank Cambodia

Canadia Tower/16B, 16th Floor Ang Duong Street Wat Phnom Daun Penh Phnom Penh

361 អចលនទ្រព្យ

6 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Knight Frank Cambodia

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Angkor Capital Specialized Bank, 4th Floor, 202 Preah Norodom Boulevard, Chamkarmon Phnom Penh

151 អចលនទ្រព្យ

9 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

SEAPS: South East Asia Property Services

Corner St. 154/ St. 15 Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

1026 អចលនទ្រព្យ

27 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact SEAPS: South East Asia Property Services

CBRE Cambodia

No. 445, Monivong Blvd, corner of St. 232 Sangkat Boeung Prolit Khan 7 Makara, 12258 Phnom Penh Boeung Prolit 7 Makara Phnom Penh

434 អចលនទ្រព្យ

19 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CBRE Cambodia

Yi Fung Real Estate Service

Ground Floor, #7B St. 81 Corner 109 Daun Penh Phnom Penh

48 អចលនទ្រព្យ

13 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Yi Fung Real Estate Service

Prime One Real Estate

Teav Boutique Hotel, No. 14 Street 310 BKK1 Phnom Penh Cambodia BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

154 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Prime One Real Estate

Amatak Property Service

25c/200 Phsar Thmei III Daun Penh Phnom Penh

46 អចលនទ្រព្យ

12 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Amatak Property Service

Elevated Realty Co

#49E1/274 Preah Sihanouk Blvd Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

375 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Elevated Realty Co

Basac Realty

Street 488 Phsar Daeum Thkov Chamkarmon Phnom Penh

1189 អចលនទ្រព្យ

12 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Basac Realty

Hunter Estate

Tep Vong Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

197 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Hunter Estate

Regus Business Centre

Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

14 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Regus Business Centre

Century 21 Golden Realty

157CD 113 BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

293 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Golden Realty

Anna Advisors

CASA by Meridian, Orient Tower 1st Floor, Unit A01-01, No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Phnom Penh, 12301, Cambodia Chamkarmon Phnom Penh

20 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Anna Advisors

Cambodia Property Shop

18 National Rd 6 Group 2 Siem Reap Siem Reap

85 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Property Shop

Home Connect Cambodia

203E5/ Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

673 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Home Connect Cambodia

995 Home

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

82 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 995 Home

A1 Real Estate Cambodia

#0270, Wat Domak Village, Sangkat Salakomroerk, krong Siem Reap , Cambodia Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

448 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact A1 Real Estate Cambodia

Century 21 Regent Realty

No.126 Street.63 Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

27 អចលនទ្រព្យ

0 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Regent Realty

White Properties

#335FE0, Sangkat Tue B12 Sen Sok Phnom Penh

9 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact White Properties

Openhouse Cambodia

R1 angkor Tuol Sangke Russey Keo Phnom Penh

45 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Openhouse Cambodia

Asian Business Brokers

Daun Penh Phnom Penh

16 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Asian Business Brokers

CDN Property

 

736 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CDN Property

Rooftop Cambodia

N°177, Street Sisowath, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun penh Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

3282 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Rooftop Cambodia

Gem Real Estate

23 Tola Ochheuteal Baech Sangkat 4

82 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Gem Real Estate

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

Ground Floor, #7B, St. 81 Corner 109, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Daun Penh Phnom Penh

364 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

1st Siem Reap Properties

0222/ River Road

231 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 1st Siem Reap Properties

Century 21 Fuji Realty

320/ Monivong Blvd

125 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Fuji Realty