ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, ទីភ្នាក់ងារឬម្ចាស់គម្រាង

  • 1824 ភ្នាក់ងារ
  • 772 ទីភ្នាក់ងារ
  • 608 ម្ចាស់គម្រាង
  • បានរកឃើញ 1340 ការិយាល័យ

Knight Frank Cambodia

Canadia Tower/16B, 16th Floor Ang Duong Street Wat Phnom Daun Penh Phnom Penh

383 អចលនទ្រព្យ

6 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Knight Frank Cambodia

CBRE Cambodia

No. 445, Monivong Blvd, corner of St. 232 Sangkat Boeung Prolit Khan 7 Makara, 12258 Phnom Penh Boeung Prolit 7 Makara Phnom Penh

477 អចលនទ្រព្យ

20 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CBRE Cambodia

SEAPS: South East Asia Property Services

Corner St. 154/ St. 15 Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

1128 អចលនទ្រព្យ

32 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact SEAPS: South East Asia Property Services

Basac Realty

Street 488 Phsar Daeum Thkov Chamkarmon Phnom Penh

1175 អចលនទ្រព្យ

10 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Basac Realty

Home Connect Cambodia

203E5/ Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

652 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Home Connect Cambodia

Elevated Realty Co

#49E1/274 Preah Sihanouk Blvd Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

403 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Elevated Realty Co

Yi Fung Real Estate Service

Ground Floor, #7B St. 81 Corner 109 Daun Penh Phnom Penh

64 អចលនទ្រព្យ

13 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Yi Fung Real Estate Service

Century 21 Golden Realty

157CD 113 BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

304 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Golden Realty

Key Real Estate Cambodia

PHNOM PENH, No. 92AB, Street 289, Boeung Kak 2 Toul Kork Phnom Penh

196 អចលនទ្រព្យ

19 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Key Real Estate Cambodia

ដេលី​ រៀលធី គ្រុប

#88-90C Street 360

498 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ដេលី​ រៀលធី គ្រុប

Anna Advisors

CASA by Meridian, Orient Tower 1st Floor, Unit A01-01, No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Phnom Penh, 12301, Cambodia Chamkarmon Phnom Penh

16 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Anna Advisors

Alpha Alliance Real Estate Co.,Ltd

#61-64, Norodom Blvd. Corner St. 306, Bkk1, Khan Chamkamon, Phnom Penh. BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

87 អចលនទ្រព្យ

11 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Alpha Alliance Real Estate Co.,Ltd

Eternity Real Estate

#154, St.134, Veal Vong, 7Makara, Phnom Penh Veal Vong 7 Makara Phnom Penh

15 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Eternity Real Estate

KAT Appraisal

#35, St P-100, Borey Peng Huoth Polaris, National Road 1 Sangkat Nirouth, Khan chbar Ampov, Phnom Penh Chbar Ampov Phnom Penh

10 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact KAT Appraisal

CS Property

#331 Tep Vong St., Taphul Village Located directly opposite Veggy's The Clay D' Angkor Hotel Siem Reap Siem Reap

33 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CS Property

Temple City Real Estate

Taphul Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

19 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Temple City Real Estate

Trilland Realty - Cambodia

#89A, st.294, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia (12302) BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

76 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Trilland Realty - Cambodia

Cambodia Angkor Real Estate

#590, Lork Ta Neouy Street, Wat Bo Village, Sangkat Salakomreouk, Siem Reap City, Cambodia. Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

27 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Angkor Real Estate

ប្រូផឺរធីរហ្វាញដឺរ

467 Taphul Road, Taphul Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

48 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

Contact ប្រូផឺរធីរហ្វាញដឺរ

Prime One Real Estate

Teav Boutique Hotel, No. 14 Street 310 BKK1 Phnom Penh Cambodia BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

206 អចលនទ្រព្យ

6 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Prime One Real Estate

Hunter Estate

Tep Vong Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

197 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Hunter Estate

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Angkor Capital Specialized Bank, 4th Floor, 202 Preah Norodom Boulevard, Chamkarmon Phnom Penh

146 អចលនទ្រព្យ

9 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Amatak Property Service

25c/200 Phsar Thmei III Daun Penh Phnom Penh

71 អចលនទ្រព្យ

14 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Amatak Property Service

Century 21 Fuji Realty

320/ Monivong Blvd

152 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Fuji Realty

Cambodia Properties Limited (CPL)

348 Conner 205 Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

73 អចលនទ្រព្យ

18 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Properties Limited (CPL)

Lucky Property Services (LPS)

#213 E0. St. 19 Daun Penh Phnom Penh

2279 អចលនទ្រព្យ

6 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Lucky Property Services (LPS)

CDN Property

 

860 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CDN Property

Openhouse Cambodia

R1 angkor Tuol Sangke Russey Keo Phnom Penh

77 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Openhouse Cambodia

Khmer Amrit

LSI Building No.03, Street 1019 ( Hanoi), Sangkat Phnom Penh thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh Thmey Sen Sok Phnom Penh

174 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Khmer Amrit

ឆាតវែល ស៊ីនៀរ ហាវស៊ីង រៀលអ៊ីសេ្ទត ឯ.ក

#62St 225 Phsar Depou II Toul Kork Phnom Penh

159 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ឆាតវែល ស៊ីនៀរ ហាវស៊ីង រៀលអ៊ីសេ្ទត ឯ.ក

995 Home

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

73 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 995 Home

Alexian Property Co.,Ltd

#21C, St 242, Phum 1, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh. Boeung Prolit 7 Makara Phnom Penh

22 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Alexian Property Co.,Ltd

Sihanoukville Property

Serendipity Road, Krong Preah Sihanouk, Cambodia Sangkat Buon Sihanoukville Sihanoukville

11 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Sihanoukville Property

RTI Co., Ltd

National Assembly Street, village 14, Tonle bassac commune, Chamkamorn disstrict, Phnom Penh. Tonle Bassac Chamkarmon Phnom Penh

32 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact RTI Co., Ltd

Amory Co.,Ltd

No.24, Floor 6-7, Street 271, Sangkat Ou Baek Khaom, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Ou Baek K'am Sen Sok Phnom Penh

63 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Amory Co.,Ltd

The Rich Cam Globe Realtor

Charles De Gaulle Rd, Mondul3 Village, Slokram, Siem Reap Sla Kram Siem Reap Siem Reap

74 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact The Rich Cam Globe Realtor

A1 Real Estate Cambodia

#0270, Wat Domak Village, Sangkat Salakomroerk, krong Siem Reap , Cambodia Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

583 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact A1 Real Estate Cambodia

ជួន​ វណ្ណផល

Wat Damnak Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

99 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ជួន​ វណ្ណផល

Atarwood Property Management

 

12 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Atarwood Property Management

Cambodia Property Shop

18 National Rd 6 Group 2 Siem Reap Siem Reap

111 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Property Shop

Century 21 Imperial Realty

156/51 street BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

127 អចលនទ្រព្យ

23 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Imperial Realty

Rooftop Cambodia

N°177, Street Sisowath, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun penh Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

3281 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Rooftop Cambodia

Gem Real Estate

23 Tola Ochheuteal Baech Sangkat 4

82 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Gem Real Estate

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

Ground Floor, #7B, St. 81 Corner 109, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Daun Penh Phnom Penh

364 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

1st Siem Reap Properties

0222/ River Road

282 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 1st Siem Reap Properties

CamUK Real Estate

10/6A Sla Kram

1361 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CamUK Real Estate

EASY PROPERTY INVESTMENT (EPI)

Phnom Penh

665 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact EASY PROPERTY INVESTMENT (EPI)

Siem Reap Rental

18 National Rd 6, Group 2, Siem Reap Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

55 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Siem Reap Rental

CH Realty

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

92 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CH Realty

ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

#18 E0 St,608 Z Phnom Penh Boeung Kak 2 Toul Kork Phnom Penh

40 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

White Properties

#335FE0, Sangkat Tue B12 Sen Sok Phnom Penh

9 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact White Properties

Asian Business Brokers

Daun Penh Phnom Penh

16 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Asian Business Brokers