ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, ទីភ្នាក់ងារឬម្ចាស់គម្រាង

  • 1225 ភ្នាក់ងារ
  • 711 ទីភ្នាក់ងារ
  • 673 ម្ចាស់គម្រាង
  • បានរកឃើញ 1365 ការិយាល័យ

Knight Frank Cambodia

Canadia Tower/16B, 16th Floor Ang Duong Street Wat Phnom Daun Penh Phnom Penh

345 អចលនទ្រព្យ

6 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Knight Frank Cambodia

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Angkor Capital Specialized Bank, 4th Floor, 202 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chomkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Tonle Bassac Chamkarmon Phnom Penh

114 អចលនទ្រព្យ

9 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Cambodia Properties Limited (CPL)

348 Conner 205 Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

16 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Properties Limited (CPL)

IPS Cambodia

182 Street 63 (cnr St 294) BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

44 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact IPS Cambodia

995 Home

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

82 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 995 Home

Elevated Realty Co

#49E1/274 Preah Sihanouk Blvd Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

259 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Elevated Realty Co

Century 21 Golden Realty

157CD 113 BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

246 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Golden Realty

Prime One Real Estate

Teav Boutique Hotel, No. 14 Street 310 BKK1 Phnom Penh Cambodia BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

80 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Prime One Real Estate

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

Ground Floor, #7B, St. 81 Corner 109, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Daun Penh Phnom Penh

375 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

CBRE Cambodia Agent

No. 445, Monivong Blvd, corner of St. 232 Sangkat Boeung Prolit Khan 7 Makara, 12258 Phnom Penh Boeung Prolit 7 Makara Phnom Penh

358 អចលនទ្រព្យ

18 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CBRE Cambodia Agent

SEAPS: South East Asia Property Services

Corner St. 154/ St. 15 Daun Penh Phnom Penh

1567 អចលនទ្រព្យ

19 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact SEAPS: South East Asia Property Services

Home Connect Cambodia

203E5/ Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

932 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Home Connect Cambodia

Freer Properties

#95A / St118 (corner Street 17) Phsar Chas Daun Penh Phnom Penh

163 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Freer Properties

Hunter Estate

Tep Vong Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

193 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Hunter Estate

Amatak Property Services Co., Ltd

#25c, Oknha Men St. (200) Daun Penh Phnom Penh

28 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Amatak Property Services Co., Ltd

Lucky Property Services

213 E0/19 Chey Chumneah Daun Penh Phnom Penh

550 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Lucky Property Services

Key Real Estate

No. 92AB, Street 289, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Toul Kork Phnom Penh

325 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Key Real Estate

Basac Realty

Street 488 Phsar Daeum Thkov Chamkarmon Phnom Penh

1003 អចលនទ្រព្យ

9 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Basac Realty

Regus Business Centre

Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

14 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Regus Business Centre

Rooftop Cambodia

N°177, Street Sisowath, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun penh Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

3282 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Rooftop Cambodia

ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

#18 E0 St,608 Z Phnom Penh Boeung Kak 2 Toul Kork Phnom Penh

39 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

Solina Realty Consulting

Pngea Chey Village, Svay Dongkum, Siem Reap, Cambodia. Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

58 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Solina Realty Consulting

Chhoeung Borey

KH-25

3 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Chhoeung Borey

CDN Property

 

686 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CDN Property

CamUK Real Estate

10/6A Sla Kram

1361 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CamUK Real Estate

1st Siem Reap Properties

0222/ River Road

191 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 1st Siem Reap Properties

Century 21 Fuji Realty

320/ Monivong Blvd

82 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Fuji Realty

EASY PROPERTY INVESTMENT (EPI)

Phnom Penh

551 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact EASY PROPERTY INVESTMENT (EPI)

Gem Real Estate

23 Tola Ochheuteal Baech Sangkat 4

82 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Gem Real Estate

Srey Mom

KH-25

6 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Srey Mom

Siem Reap Land House

#Tapul street Siem Reap, Cambodia Siem Reab Siem Reap Siem Reap

234 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Siem Reap Land House