ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, ទីភ្នាក់ងារឬម្ចាស់គម្រាង

  • 1589 ភ្នាក់ងារ
  • 773 ទីភ្នាក់ងារ
  • 601 ម្ចាស់គម្រាង
  • បានរកឃើញ 1354 ការិយាល័យ

Knight Frank Cambodia

Canadia Tower/16B, 16th Floor Ang Duong Street Wat Phnom Daun Penh Phnom Penh

356 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Knight Frank Cambodia

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Angkor Capital Specialized Bank, 4th Floor, 202 Preah Norodom Boulevard, Chamkarmon Phnom Penh

160 អចលនទ្រព្យ

10 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ NC MAXWORLD

Cambodia Properties Limited (CPL)

348 Conner 205 Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

17 អចលនទ្រព្យ

7 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cambodia Properties Limited (CPL)

IPS Cambodia

182 Street 63 (cnr St 294) BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

56 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact IPS Cambodia

995 Home

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

82 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact 995 Home

Elevated Realty Co

#49E1/274 Preah Sihanouk Blvd Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

345 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Elevated Realty Co

Century 21 Golden Realty

157CD 113 BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

273 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Century 21 Golden Realty

Prime One Real Estate

Teav Boutique Hotel, No. 14 Street 310 BKK1 Phnom Penh Cambodia BKK 1 Chamkarmon Phnom Penh

75 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Prime One Real Estate

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

Ground Floor, #7B, St. 81 Corner 109, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Daun Penh Phnom Penh

364 អចលនទ្រព្យ

5 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ៊ីហ្វុង

CBRE Cambodia

No. 445, Monivong Blvd, corner of St. 232 Sangkat Boeung Prolit Khan 7 Makara, 12258 Phnom Penh Boeung Prolit 7 Makara Phnom Penh

402 អចលនទ្រព្យ

18 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CBRE Cambodia

SEAPS: South East Asia Property Services

Corner St. 154/ St. 15 Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

1609 អចលនទ្រព្យ

25 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact SEAPS: South East Asia Property Services

Home Connect Cambodia

203E5/ Toul Svay Prey 2 Chamkarmon Phnom Penh

931 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Home Connect Cambodia

Freer Properties

#95A / St118 (corner Street 17) Phsar Chas Daun Penh Phnom Penh

163 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Freer Properties

Hunter Estate

Tep Vong Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

196 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Hunter Estate

Amatak Property Services Co., Ltd

#25c, Oknha Men St. (200) Daun Penh Phnom Penh

28 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Amatak Property Services Co., Ltd

Lucky Property Services

213 E0/19 Chey Chumneah Daun Penh Phnom Penh

549 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Lucky Property Services

Key Real Estate

No. 92AB, Street 289, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. Toul Kork Phnom Penh

330 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Key Real Estate

Basac Realty

Street 488 Phsar Daeum Thkov Chamkarmon Phnom Penh

1069 អចលនទ្រព្យ

12 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Basac Realty

Regus Business Centre

Chakto Mukh Daun Penh Phnom Penh

14 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Regus Business Centre

Anna Advisors

CASA by Meridian, Orient Tower 1st Floor, Unit A01-01, No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Phnom Penh, 12301, Cambodia Chamkarmon Phnom Penh

15 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Anna Advisors

Cam destination Investment

#336/28 Wat boo Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

2 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Cam destination Investment

sothun theang

BKK 3 Chamkarmon Phnom Penh

92 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact sothun theang

Samol MOK

 

2 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Samol MOK

A1 Real Estate Cambodia

#0270, Wat Domak Village, Sangkat Salakomroerk, krong Siem Reap , Cambodia Sala Kamraeuk Siem Reap Siem Reap

290 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact A1 Real Estate Cambodia

ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

#18 E0 St,608 Z Phnom Penh Boeung Kak 2 Toul Kork Phnom Penh

40 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

oromë

106e1 St. 19 Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

11 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact oromë

Solina Realty Consulting

Pngea Chey Village, Svay Dongkum, Siem Reap, Cambodia. Svay Dankum Siem Reap Siem Reap

58 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Solina Realty Consulting

ប៉ិច ហៃអាង

#62St 225 Phsar Depou II Toul Kork Phnom Penh

125 អចលនទ្រព្យ

4 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact ប៉ិច ហៃអាង

Chhoeung Borey

KH-25

3 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Chhoeung Borey

CDN Property

 

715 អចលនទ្រព្យ

2 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact CDN Property

Srey Mom

KH-25

6 អចលនទ្រព្យ

1 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Srey Mom

Rooftop Cambodia

N°177, Street Sisowath, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun penh Phsar Kandal I Daun Penh Phnom Penh

3283 អចលនទ្រព្យ

3 ភ្នាក់ងារ

ហៅទូរសព្ទ

Contact Rooftop Cambodia