ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, ទីភ្នាក់ងារឬម្ចាស់គម្រាង

  • 1225 ភ្នាក់ងារ
  • 712 ទីភ្នាក់ងារ
  • 673 ម្ចាស់គម្រាង
  • បានរកឃើញ 1225 ភ្នាក់ងារ

Kelly Han

Sales Manager

24 អចលនទ្រព្យ

3 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Kelly Han

Contact Kelly Han

Laurence Hamilton

Vice President

19 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Laurence Hamilton

Contact Laurence Hamilton

Srey Mom

 

6 អចលនទ្រព្យ

2 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Srey Mom

Contact Srey Mom

Yim Socheath

1

644 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Yim Socheath

Contact Yim Socheath

Ken -

 

33 អចលនទ្រព្យ

14 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Ken -

Contact Ken -

Chhoeung Borey

 

3 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Chhoeung Borey

Contact Chhoeung Borey

Borey Som

1

3281 អចលនទ្រព្យ

39 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Borey Som

Contact Borey Som

Cheam Somnang (Lucky)

 

519 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Cheam Somnang (Lucky)

Contact Cheam Somnang (Lucky)

Sam Ath Im

1

82 អចលនទ្រព្យ

25 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Sam Ath Im

Contact Sam Ath Im

Lida Vy

2

1361 អចលនទ្រព្យ

43 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Lida Vy

Contact Lida Vy

Chheng Chhay Hong

8

560 អចលនទ្រព្យ

2 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Chheng Chhay Hong

Contact Chheng Chhay Hong

OUK CHHENGLY

General Manager

14 អចលនទ្រព្យ

1 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ OUK CHHENGLY

Contact OUK CHHENGLY