រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Phnom Penh

បានរកឃើញ 9759 លំនៅដ្ឋាន in Phnom Penh

Call Agent - Unit type J (1 Bedroom)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - Unit type J (1 Bedroom)

Call Agent - Unit type F (1 bedroom)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - Unit type F (1 bedroom)

Call Agent - Unit type C (2 bedrooms)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - Unit type C (2 bedrooms)

Call Agent - Flat House for Sale In Sangkat Wat Phnom

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

Prak Somary
012503456

Contact Agent - Flat House for Sale In Sangkat Wat Phnom

Call Agent - Studio

St. 2004 St. 2004, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

sales representative
+855 17 96 8000

Contact Agent - Studio

Call Agent - អាផាតមិន3 បន្ទប់សម្រាប់លក់

Hun Sen Blvd, Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

R&F Sales Department
+855188882777
Sales Department
+855188882777

Contact Agent - អាផាតមិន3 បន្ទប់សម្រាប់លក់

Call Agent - អាផាតមិន3 បន្ទប់សម្រាប់លក់

Hun Sen Blvd, Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

R&F Sales Department
+855188882777
Sales Department
+855188882777

Contact Agent - អាផាតមិន3 បន្ទប់សម្រាប់លក់

Call Agent - 2 Bedroom Condo | R&F City Mansion

Hun Sen Blvd, Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

R&F Sales Department
+855188882777
Sales Department
+855188882777

Contact Agent - 2 Bedroom Condo | R&F City Mansion

Call Agent - One Bedroom Apartment | R&F City Mansion

Hun Sen Blvd, Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh

R&F Sales Department
+855188882777
Sales Department
+855188882777

Contact Agent - One Bedroom Apartment | R&F City Mansion

Call Agent - 2-Storey Japan Model Villa with 8 bedrooms for Sale In Toul Kork

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

Ms. Lynette
+855 69 579 679

Contact Agent - 2-Storey Japan Model Villa with 8 bedrooms for Sale In Toul Kork

Multi property enquiry