+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 8556
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
P1288785.jpg at La Vista One : យូនីត A (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
La Vista One : យូនីត A (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
$130,394
$2,200/ម៉ែតការ៉េ
P1288784.jpg at La Vista One : យូនីត A (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
La Vista One : យូនីត A (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
$130,394
$2,200/ម៉ែតការ៉េ
P1288785.jpg at La Vista One : យូនីត B (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
La Vista One : យូនីត B (បន្ទប់គេង ១) សម្រាប់លក់
$138,688
$2,200/ម៉ែតការ៉េ
Picture18.jpg at យូនីតប្រភេទ A4
យូនីតប្រភេទ A4
$71,372
$2,230/ម៉ែតការ៉េ
ព្រីនស៍ ហេបភីនេស ផ្លាហ្សា : ការិយាល័យ SKYRISE(ជាន់ទី ២២ ដល់ទី ៣៧)
ព្រីនស៍ ហេបភីនេស ផ្លាហ្សា : ការិយាល័យ SKYRISE(ជាន់ទី ២២ ដល់ទី ៣៧)
$71,372
$2,230/ម៉ែតការ៉េ
Picture6.png at យូនីតប្រភេទ A5
យូនីតប្រភេទ A5
$71,740
$1,938/ម៉ែតការ៉េ