+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 22
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីសម្រាប់ជួល
ដី
$4,500 ក្នុងមួយខែ
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
ដី សម្រាប់ ជួល នៅ ជ្រោយចង្វារ
ដី
$5,000 ក្នុងមួយខែ
ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ម៉ោង មុនIPS Cambodia