+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 7
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ កាកាប
ផ្ទះ
$300 per week
2004 Ang Ta Minh, កាកាប, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនMansion Property
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ កាកាប
វីឡា
$500 per week
កាកាប, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 9 ម៉ោង មុនEasy Property Investment