អាផាតមេន លក់ in Sihanoukville

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 13 អាផាតមេន in Sihanoukville

Call Agent - 33 ROOM HOTEL DOWN TOWN SIHANOUKVILLE

Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville

Cris Knowles
012 828 625

Contact Agent - 33 ROOM HOTEL DOWN TOWN SIHANOUKVILLE

Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - ផ្ទះល្វែងប្លុកពីរជាន់សំរាប់លក់ក្នុងតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្រុងព្រះសីហនុ។

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville


017777556

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងប្លុកពីរជាន់សំរាប់លក់ក្នុងតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្រុងព្រះសីហនុ។

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Apartment For Sale

Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Den Sakal
+855 (0)12 848 445

Contact Agent - Apartment For Sale

Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Den Sakal
+855 (0)12 848 445

Contact Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - FANTASTIC OPPORTUNITY , SIHANOUKVILLE- 10% GUARANTEED RETURN

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Cris Knowles
012 828 625

Contact Agent - FANTASTIC OPPORTUNITY , SIHANOUKVILLE- 10% GUARANTEED RETURN

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - Apartments – Great Sea View – Great Price – Sihanoukville

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - Apartments – Great Sea View – Great Price – Sihanoukville

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Den Sakal
+855 (0)12 848 445

Contact Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Den Sakal
+855 (0)12 848 445

Contact Agent - Condo For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - Apartment For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Den Sakal
+855 (0)12 848 445

Contact Agent - Apartment For Sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - New Condominium for sale R08793

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Borey Som
+855 16 289 389

Contact Agent - New Condominium for sale R08793

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Multi property enquiry