+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 14
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ សង្កាត់បី
វីឡា
$2,500,000
សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនKey Real Estate Cambodia
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ក្រុងព្រះសីហនុ
វីឡា
$180,000
ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ខែ មុនSEAPS: South East Asia Property Services
awardaward