រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Tonle Bassac

បានរកឃើញ 95 អាផាតមេន in Tonle Bassac

Call Agent - Boutique Apartment in Embassy Residences, Priced to Sell

Norodom blvd, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Jonathan Flexer
+855 89 555 797

Contact Agent - Boutique Apartment in Embassy Residences, Priced to Sell

Call Agent - 2-Bedroom Condominium in Phnom Penh's Premier Residential Address - Redefining Luxury

Contact Agent - 2-Bedroom Condominium in Phnom Penh's Premier Residential Address - Redefining Luxury

Call Agent - Modern 2-Bedroom Serviced Apartment in Tonle Bassac

Contact Agent - Modern 2-Bedroom Serviced Apartment in Tonle Bassac

Call Agent - Modern Studio Apartment on Exclusive Diamond Island

Contact Agent - Modern Studio Apartment on Exclusive Diamond Island

Call Agent - Brand New 1 Bedroom Apartment on Diamond Island

Contact Agent - Brand New 1 Bedroom Apartment on Diamond Island

Call Agent - Stunning 2-Bedroom Urban Sanctuary in Central Residential District

Contact Agent - Stunning 2-Bedroom Urban Sanctuary in Central Residential District

Call Agent - Beautiful stylish duplex penthouse located in the exclusive Tonle Bassac area

Contact Agent - Beautiful stylish duplex penthouse located in the exclusive Tonle Bassac area

Call Agent - CONDO FOR SALE AT DIAMOND ISLAND AREA

Contact Agent - CONDO FOR SALE AT DIAMOND ISLAND AREA

Call Agent - 1 Bedroom Apartment For Sale - Embassy Residences

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 1 Bedroom Apartment For Sale - Embassy Residences

Call Agent - 4 Bedrooms Penthouse For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 4 Bedrooms Penthouse For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

Multi property enquiry