+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 66
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់២
វីឡា
$1,750,000
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនKnight Frank
awardaward
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់២
វីឡា
$3,200,000
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 សប្តាហ៍ មុនLucky Property Services (LPS)