+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 726
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ បាក់ខែង
ខុនដូ
$65,599
បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនKnight Frank
awardaward
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ បាក់ខែង
ខុនដូ
$64,799
បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនKnight Frank
awardaward