+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 26
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$360,000
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនKey Real Estate Cambodia
awardaward
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ លក់ នៅ Boeng Kak 2
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$5,000
Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)