+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 135
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់១
វីឡា
$1,900,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 22 ម៉ោង មុនIPS Cambodia
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់១
វីឡា
$1,600,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 22 ម៉ោង មុនIPS Cambodia