រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Sihanoukville

Call Agent - ផ្ទះសំរាប់លក់ ជាមួយនឹងទំហំដី សរុប

BBU University, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Basta Binici
+85593495194

Contact Agent - ផ្ទះសំរាប់លក់ ជាមួយនឹងទំហំដី សរុប

Call Agent - Western Style Villa for Sale.

3 Distreet, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Eckhard Olaf Ritter
+855716926531

Contact Agent - Western Style Villa for Sale.

Call Agent - 8000 sqm on the Best Beach In Cambodia

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - 8000 sqm on the Best Beach In Cambodia

Call Agent - Big Villa in Sihanoukville, Living Space 330 m2 , 6 Sleeping Rooms, 4 Bathrooms, Kitchen, 12 Aircons, Carport, Swimming Pool 5x14m, Land Area 1000 m2, Seaview, HARDTITLE

831 Mittah Pheap Str,, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Robert Heiduczek
WecChat ID: wxid_80ee29wifuqf22

Contact Agent - Big Villa in Sihanoukville, Living Space 330 m2 , 6 Sleeping Rooms, 4 Bathrooms, Kitchen, 12 Aircons, Carport, Swimming Pool 5x14m, Land Area 1000 m2, Seaview, HARDTITLE

Call Agent - Sale Western Style House, 2 Floor, 3 Bedroom, 2 Bathroom, Guest Toilet and Shower, Living Area 224m2, Land Space 650m2, Hardtitle

Independence/Wat Krom, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Robert Heiduczek
WecChat ID: wxid_80ee29wifuqf22

Contact Agent - Sale Western Style House, 2 Floor, 3 Bedroom, 2 Bathroom, Guest Toilet and Shower, Living Area 224m2, Land Space 650m2, Hardtitle

Call Agent - កោះរុងចំងាយ 2,100 ម៉ែត្រការ៉េ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរុងចំងាយ 2,100 ម៉ែត្រការ៉េ

Call Agent - Land For Sale

Ou Bak Roteh, Kampong Seila, Sihanoukville, Cambodia

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - R009 Sihanoukville land for rent

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Roitana Von
010673525

Contact Agent - R009 Sihanoukville land for rent

Call Agent - R008 Sihanoukville land for sale

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Roitana Von
010673525

Contact Agent - R008 Sihanoukville land for sale

Call Agent - R007 Sihanoukville land for sale

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Roitana Von
010673525

Contact Agent - R007 Sihanoukville land for sale

Multi property enquiry