រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Battambang

Call Agent - លក់ផ្ទះល្វែង E0+E1 បុរីរំចេក បាត់ដំបង

Rottanak, Battambang, Battambang, Cambodia

pov Phorllet
081687676

Contact Agent - លក់ផ្ទះល្វែង E0+E1 បុរីរំចេក បាត់ដំបង

Call Agent - HOUSE FOR RENT

TOUL TA EK, Toul Ta Ek, Battambang, Battambang

THIB KHEMARA KHEAMRA
012 509364

Contact Agent - HOUSE FOR RENT

Call Agent - HOUSE FOR RENT

TOUL TA EK, Toul Ta Ek, Battambang, Battambang

THIB KHEMARA KHEAMRA
012 509364

Contact Agent - HOUSE FOR RENT

Call Agent - ដី នឹងផ្ទះលក់បន្ទាន់

57 National Hwy 57, Toul Ta Ek, Battambang, Battambang

Thormcheath HENG
0966322278

Contact Agent - ដី នឹងផ្ទះលក់បន្ទាន់

Multi property enquiry