+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 16
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ចែងមានជ័យ
វីឡា
$130,000
ចែងមានជ័យ, បាណន់, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ខែ មុនKAT Appraisal
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងរាំង
ផ្ទះ
$70,000
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty