+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 2
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាគារលក់បន្ទាន់
អាគារ
$1,300,000
បាត់ដំបង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនAmatak Property Services Co., Ltd
awardaward
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ លក់ នៅ ស្វាយប៉ោរ
សណ្ឋាគារ
$1,500,000
ស្វាយប៉ោរ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុន