រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Sihanoukville

Call Agent - Land for Sales

Contact Agent - Land for Sales

Call Agent - Hard Title Land For Sale 24,075m2

Tomnub Rolork Road, Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Linna NOV
+855-979785885

Contact Agent - Hard Title Land For Sale 24,075m2

Call Agent - Sale

Prey Nob, Prey Nob, Sihanoukville

Mates
015455515

Contact Agent - Sale

Call Agent - THE LAST PLOT OF LAND IN OCHEUTEAL BEACH

Contact Agent - THE LAST PLOT OF LAND IN OCHEUTEAL BEACH

Call Agent - HARD TITLE LAND FOR SALE DOWNTOWN

Contact Agent - HARD TITLE LAND FOR SALE DOWNTOWN

Call Agent - HARD TITLE LAND FOR SALE DOWNTOWN

Contact Agent - HARD TITLE LAND FOR SALE DOWNTOWN

Call Agent - LAND PLOT FOR SALE

Contact Agent - LAND PLOT FOR SALE

Call Agent - LAND FOR SALE. SIZE 30,014 SQM @ $400 PER METER.

Contact Agent - LAND FOR SALE. SIZE 30,014 SQM @ $400 PER METER.

Call Agent - OTRES 2 LAND FOR SALE (JUST BEHIND CHINA TOWN)

Contact Agent - OTRES 2 LAND FOR SALE (JUST BEHIND CHINA TOWN)

Call Agent - PRIME LOCATION LAND FOR SALE NEAR GOLDEN LION

Contact Agent - PRIME LOCATION LAND FOR SALE NEAR GOLDEN LION

Multi property enquiry