ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Sihanoukville

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 79 ដី for Sale in Sihanoukville

Call Agent - Land for sale in SihanoukVille

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Ms. Vatey
+855 10 812 878

Contact Agent - Land for sale in SihanoukVille

Call Agent - កោះរុង 1,040 មែត្រការេ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរុង 1,040 មែត្រការេ

Call Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 5.341 ម៉ែត្រការ៉េ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 5.341 ម៉ែត្រការ៉េ

Call Agent - កោះរ៉ុង 12000 មែត្រមើលឃើញទេសភាពសមុទ្រ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុង 12000 មែត្រមើលឃើញទេសភាពសមុទ្រ

Call Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 8,155 ម៉ែត្រការ៉េ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 8,155 ម៉ែត្រការ៉េ

Call Agent - កោះរ៉ុង 1 ហិចតាជិតឆ្នេរ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុង 1 ហិចតាជិតឆ្នេរ

Call Agent - កោះរ៉ុង 1755 ម៉ែត្រការ៉េ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុង 1755 ម៉ែត្រការ៉េ

Call Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 2,058 ម៉ែត្រការ៉េ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - កោះរ៉ុងទំហំ 2,058 ម៉ែត្រការ៉េ

Call Agent - 100 Hectares of Land with Pristine Beach Front in Ream

Ream, Prey Nob, Sihanoukville

Ross Wheble
+855 (0) 23 966 878

Contact Agent - 100 Hectares of Land with Pristine Beach Front in Ream

Call Agent - Land for Sale in Sihanoukville (5.3 Hectares)

Andoung Thma, Prey Nob, Sihanoukville

Sales Representative
+855 60 666 561

Contact Agent - Land for Sale in Sihanoukville (5.3 Hectares)

Multi property enquiry