ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Sihanoukville

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 60 ដី for Sale in Sihanoukville

Call Agent - ដីលក់​ កោះរ៉ុង​ ទីតាំងល្អបំផុត

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

មាន ផល
012779517

Contact Agent - ដីលក់​ កោះរ៉ុង​ ទីតាំងល្អបំផុត

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Land For Sale I Sihanoukville

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - Land For Sale I Sihanoukville

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Prime Headland Site with Stunning Sea Views and Secluded Beach

Ream, Prey Nob, Sihanoukville

Ross Wheble
+855 (0) 23 966 878

Contact Agent - Prime Headland Site with Stunning Sea Views and Secluded Beach

Ream, Prey Nob, Sihanoukville

Call Agent - Development Land in Sihanouk Ville

Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville

Sok
0886282828

Contact Agent - Development Land in Sihanouk Ville

Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Land For Sale

Ou Oknha Heng, Prey Nob, Sihanoukville

Sok
0886282828

Contact Agent - Land For Sale

Ou Oknha Heng, Prey Nob, Sihanoukville

Call Agent - LAND FOR SALE

Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville

Nan Seng Real Estate
092258526

Contact Agent - LAND FOR SALE

Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - 22685 m2. A Juwel of land, with seaview in the heart of Sihanoukville

831 Mitta Pheap, Str. 831, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Watzmann Cambodia Ltd.
+85581505501, +85581505503, +85581505502

Contact Agent - 22685 m2. A Juwel of land, with seaview in the heart of Sihanoukville

831 Mitta Pheap, Str. 831, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - Land KPS for condo

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

គង់ ពិសិដ្ឋ
086661661

Contact Agent - Land KPS for condo

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Call Agent - LAND FOR SALE

National Road 4 National Road 4, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Nan Seng Real Estate
092258526

Contact Agent - LAND FOR SALE

National Road 4 National Road 4, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Call Agent - LAND FOR SALE

Marina Road, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Nan Seng Real Estate
092258526

Contact Agent - LAND FOR SALE

Marina Road, Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Multi property enquiry