រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Sihanoukville

Call Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON (For Rent Only)

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Gem
+85512991070

Contact Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON (For Rent Only)

Call Agent - Land For Sale In Ream Sihanoukville

Contact Agent - Land For Sale In Ream Sihanoukville

Call Agent - 3 Hectares Land For Sale In Otres Sihanoukville

Contact Agent - 3 Hectares Land For Sale In Otres Sihanoukville

Call Agent - Land for sale at Otress

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Gold Coast
012776047 015 786 999

Contact Agent - Land for sale at Otress

Call Agent - Land for sale at Independent Beach

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Gold Coast
012776047 015 786 999

Contact Agent - Land for sale at Independent Beach

Call Agent - Land for sale at Ocheateal Beach

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Gold Coast
012776047 015 786 999

Contact Agent - Land for sale at Ocheateal Beach

Call Agent - LAND PLOT FOR SALE

Contact Agent - LAND PLOT FOR SALE

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - HARD TITLE

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - HARD TITLE

Call Agent - Prime Corner Site On Road To Otres

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Ross Wheble
+855 23 966 878
Knight Frank
+855 23 966 878

Contact Agent - Prime Corner Site On Road To Otres

Multi property enquiry