រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Battambang

Call Agent - Land for sell at OMal

OMal, Battambang, Battambang

រិទ្ធិ
086775659

Contact Agent - Land for sell at OMal

Call Agent - 1100sqm free land near the airport

Street 616, Rottanak, Battambang, Battambang

Sothy Prem
011843647

Contact Agent - 1100sqm free land near the airport

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - Land on national road 5 Battambang for sale

Contact Agent - Land on national road 5 Battambang for sale

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - Land For Sale

Contact Agent - Land For Sale

Call Agent - land for sale

Contact Agent - land for sale

Multi property enquiry