រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Bkk 3

Call Agent - A SPECIAL LAND FOR SALE.

St 390, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Rathana SAM
+855 23 214 322

Contact Agent - A SPECIAL LAND FOR SALE.

Call Agent - Land for Sale

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Sao Pheakdey
086 999 078

Contact Agent - Land for Sale

Call Agent - Land for Sale

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Sao Pheakdey
086 999 078

Contact Agent - Land for Sale

Call Agent - A potential plot of land for sale in Commercial zone BKK 3

Contact Agent - A potential plot of land for sale in Commercial zone BKK 3

Call Agent - Potential land for sale in the center of CKm

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Pich (KHMER HOME Realty)
015 313 999

Contact Agent - Potential land for sale in the center of CKm

Call Agent - សំរាប់លក់នៅខណ្ឌចំការមន

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

Contact Agent - សំរាប់លក់នៅខណ្ឌចំការមន

Call Agent - Commercial Land for sale

93 Preah Monivong, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

លំអងចន្ទ្រ Orng Chan
+855 17 436 338

Contact Agent - Commercial Land for sale

Call Agent - សំរាប់លក់នៅខណ្ឌចំការមន

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

Contact Agent - សំរាប់លក់នៅខណ្ឌចំការមន

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Commercial Land For Sale On St Monivong Blvd, Phnom Penh

Monivong Blvd Monivong Blvd, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - Commercial Land For Sale On St Monivong Blvd, Phnom Penh

Multi property enquiry