រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Bkk 3

Call Agent - High Rental Return Property Investment

BKK 3, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Alex LOO
+855-10854977

Contact Agent - High Rental Return Property Investment

Call Agent - House for sale in Bkk 3

BKK 3, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Rathana KHIEV
+855-10831207012831

Contact Agent - House for sale in Bkk 3

Call Agent - Deluxe two bedrooms for sale

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - Deluxe two bedrooms for sale

Call Agent - Room for sale

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - Room for sale

Call Agent - Deluxe two bedrooms for sale

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - Deluxe two bedrooms for sale

Call Agent - អាផាតមេនជាន់ខ្ពស់មានបន្ទប់គេង 1 សម្រាប់លក់

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - អាផាតមេនជាន់ខ្ពស់មានបន្ទប់គេង 1 សម្រាប់លក់

Call Agent - ផ្ទះល្វែងមានបន្ទប់គេង 2 នៅទីតាំងល្អ​​ សម្រាប់លក់

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងមានបន្ទប់គេង 2 នៅទីតាំងល្អ​​ សម្រាប់លក់

Call Agent - ផ្ទះល្វែងដ៏ស្រស់ស្អាតមាន 2 បន្ទប់សម្រាប់លក់

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងដ៏ស្រស់ស្អាតមាន 2 បន្ទប់សម្រាប់លក់

Call Agent - Prime Location Apartment with 1 bedroom for sale

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - Prime Location Apartment with 1 bedroom for sale

Call Agent - Centrally Located 2-Bedroom Penthouse Apartment in BKK 3

Contact Agent - Centrally Located 2-Bedroom Penthouse Apartment in BKK 3

Multi property enquiry