រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Bkk 3

Call Agent - Apartment for Sale

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Tang Hour
+855 12 601 472

Contact Agent - Apartment for Sale

Call Agent - House for sell or rent

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Phally Nhiek
012766189

Contact Agent - House for sell or rent

Call Agent - A SPECIAL LAND FOR SALE.

St 390, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Rathana SAM
+855 23 214 322

Contact Agent - A SPECIAL LAND FOR SALE.

Call Agent - 1 Bedroom Condominium For Rent In Beong Keng Kang III

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

Contact Agent - 1 Bedroom Condominium For Rent In Beong Keng Kang III

Call Agent - 3 BEDROOMS 3 BATHROOMS APARTMENT IN BKK3

Contact Agent - 3 BEDROOMS 3 BATHROOMS APARTMENT IN BKK3

Call Agent - BKK 3 ~ $800/Month ~ Two bedrooms Condo for Sale&Rent.

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Thyna BUN
+855 99 655 881

Contact Agent - BKK 3 ~ $800/Month ~ Two bedrooms Condo for Sale&Rent.

Call Agent - Good Location

BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

ជួប សារ៉ន
+855 95 320 333

Contact Agent - Good Location

Call Agent - Land for Sale in BKK3, Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in BKK3, Chamkarmon

Call Agent - Building For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Building For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land for Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Chamkarmon

Multi property enquiry