+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 6
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ បាក់ខែង
វីឡា
$1,500 ក្នុងមួយខែ
បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បាក់ខែង
វីឡា
$4,000 ក្នុងមួយខែ
បាក់ខែង, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)