+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 17
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងរាំង
អាផាតមិន
$2,380 per week
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនRooftop Real Estate Cambodia
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងរាំង
អាផាតមិន
$1,500 per week
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 20 ម៉ោង មុនRooftop Real Estate Cambodia