+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 11
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ចោមចៅ
ផ្ទះ
$600,000 per week
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ ចោមចៅ
ផ្ទះ
$1,500 per week
ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនឆាតវែល ស៊ីនៀរ ហាវស៊ីង រៀលអ៊ីសេ្ទត ឯ.ក