+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 192
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ខុនដូរ Sky Lar សម្រាប់ជួល
ខុនដូ
$1,200 ក្នុងមួយខែ
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Fuji Realty
ខុនដូ សម្រាប់ ជួល នៅ ទន្លេបាសាក់
ខុនដូ
$700 ក្នុងមួយខែ
ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Regent Realty