+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 98
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ ទួលទំពូង១
វីឡា
$2,000 per week
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCOLDWELL BANKER CAMBODIA
វិឡាសម្រាប់ជួល ទីតាំងស្ថិតនៅ ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
វីឡា
$2,300 per week
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 សប្តាហ៍ មុនFive Key Realty