រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

វីឡា លក់ in Sihanoukville

Call Agent - Luxury villa for sale in Sihanoukville

Contact Agent - Luxury villa for sale in Sihanoukville

Call Agent - BEAUTIFUL 4 BEDROOMS VILLA FOR SALE WITH A UNIQUE GERMAN DESIGN

Contact Agent - BEAUTIFUL 4 BEDROOMS VILLA FOR SALE WITH A UNIQUE GERMAN DESIGN

Call Agent - វីឡាផ្តាច់មុខ, អាយុកាល 320 ម 2, ទេសភាព, អាងហែលទឹក, រួមទាំងដី 1200m2 ជាមួយ HARDTITLE

831 Mitta Pheap, Str., Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Robert Heiduczek
+85581505501

Contact Agent - វីឡាផ្តាច់មុខ, អាយុកាល 320 ម 2, ទេសភាព, អាងហែលទឹក, រួមទាំងដី 1200m2 ជាមួយ HARDTITLE

Call Agent - វីឡាផ្តាច់មុខ, អាយុកាល 320 ម 2, ទេសភាព, អាងហែលទឹក, រួមទាំងដី 1200m2 ជាមួយ HARDTITLE

831 Mitta Pheap, Str., Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Robert Heiduczek
+85581505501

Contact Agent - វីឡាផ្តាច់មុខ, អាយុកាល 320 ម 2, ទេសភាព, អាងហែលទឹក, រួមទាំងដី 1200m2 ជាមួយ HARDTITLE

Call Agent - Luxury Coastal Villa is Your Chance to Own a Piece of Paradise.

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Knight Frank
+855 23 966 878

Contact Agent - Luxury Coastal Villa is Your Chance to Own a Piece of Paradise.

Call Agent - Sihanoukville Villa for Sale

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Sales Representative
+855 60 666 561

Contact Agent - Sihanoukville Villa for Sale

Call Agent - 1 Bedroom Overwater Villa on Song Saa Private Island, a Luxury Island Resort Located off the Coast of Sihanoukville

Contact Agent - 1 Bedroom Overwater Villa on Song Saa Private Island, a Luxury Island Resort Located off the Coast of Sihanoukville

Call Agent - 10 Bedrooms Villa For Rent In Sihanoukville

Contact Agent - 10 Bedrooms Villa For Rent In Sihanoukville

Call Agent - Maya Pool Villas Koh Rong

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Brad King
+855 86 223 111

Contact Agent - Maya Pool Villas Koh Rong

Call Agent - Sihanoukville Villa for sale

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Property
+855 16 71 33 77

Contact Agent - Sihanoukville Villa for sale

Multi property enquiry