រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អាផាតមេន លក់ in Chamkarmon

Call Agent - 3 Bedroom Penthouse For Sale - BKK1, Phnom Penh

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 3 Bedroom Penthouse For Sale - BKK1, Phnom Penh

Call Agent - Luxurious Two Bedroom Penthouse Apartment for Sale in BKK1 - Phnom Penh

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - Luxurious Two Bedroom Penthouse Apartment for Sale in BKK1 - Phnom Penh

Call Agent - 1 Bedroom Apartment For Sale - Embassy Residences

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 1 Bedroom Apartment For Sale - Embassy Residences

Call Agent - 4 Bedrooms Penthouse For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

IPS Cambodia
+855 77 959 861

Contact Agent - 4 Bedrooms Penthouse For Sale - Tonle Bassac, Phnom Penh

Call Agent - CHARMING LOCATION NEAR MAIN STREET ! BET VIEW !

Contact Agent - CHARMING LOCATION NEAR MAIN STREET ! BET VIEW !

Call Agent - FANTASTIC FREEHOLD APARTMENT BUILDING GREAT INVESTMENT

Contact Agent - FANTASTIC FREEHOLD APARTMENT BUILDING GREAT INVESTMENT

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY SERVICED APARTMENT IN BKK3

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY SERVICED APARTMENT IN BKK3

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 12 UNITS APARTMENT FOR SALE

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 12 UNITS APARTMENT FOR SALE

Call Agent - Embassy Residence - Condo for Sale - Tonle Bassac

Contact Agent - Embassy Residence - Condo for Sale - Tonle Bassac

Call Agent - Cozy Studio @ Diamond Island

Diamond Island | From $500 USD, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Sonita Pich
+855 95 777 133
Leakhena Rith
+855 89 777 307

Contact Agent - Cozy Studio @ Diamond Island

Multi property enquiry